اسامی پرسنل جایگاه های استان البرز

جایگاه  حصارک

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

مسعود ابراهیمی گلپانی

اکبر

1398

0321395141

2

مسلم خلخالی

فرامرز

1633

0054343119

3

رضا شریفی

بهرام

34507

0058575685

4

علی حیدر قدمی

کرمعلی

581

6179317178

5

رسول قربانی

جلال

11

3782248961

6

محمد قربانی

جلال

7

3782219521

7

حمید کریمی

عظیم

356

0322219671

8

بهزاد لطف اله زاده خانقشلاقی

بایرام

12486

081463499

9

بهنام لطف اله زاده خانقشلاقی

بایرام

0311101968

0311101968

10

 رضا لطف اله زاده خانقشلاقی

بایرام

18435

0323739482

11

محمد محمدی سارخانلو

اسرافیل

107082

1461068738

12

سعید محمدی

فرمان

18402

0323739156

13

حسن نوروزی

حسن علی

539

1464159076

 

جایگاه افق

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

کد ملی

1

سید حامد هاشمی

سید محمد

0311109241

2

بهروز خوابی

احد

0321760735

3

مسعود قندهار نژاد

ابوالقاسم

0321678801

4

احمد صالحی

علی

0078672961

5

مجتبی سلیمانی

محرم

3780196697

6

رستم مصرکانلو

کور اوغلی

2830787821

7

اسماعیل کجوری مسکن

عباس

4839706182

 

جایگاه  طلائیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

محمد رضا سلگی

محمد رسول

 

4911238922

2

کریم رفیعی

حسن

 

0620363142

3

احد تکلو

کریم

 

8540006580

4

یزدان سلیمانی

هوشنگ

 

3300139104

5

محمد رضا حسین پور

لطف اله

 

1621270505

 

جایگاه  مرکزی البرز

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

جعفر ابراهیمی

غیبعلی

837

1531839691

2

مهدی ابراهیمی

غیبعلی

1

1533649081

3

مو نقی علی ابراهیمی

محمد

1520154429

1520154429

4

وحید احمدی

قربان

39

1534162402

5

منصور اصغری

فیاض

1520182661

1520182661

6

مالک امینیان

ابراهیم

171

1719870535

7

رضا تقی بیگلو

ارسلان

48922

007795248

8

حامد حیدری

احمد

1520051131

1520051131

9

ابوالفضل رحمانی

اکبر

1520097859

1520097859

10

عبداله رحمانی

اکبر

26

1533659729

11

ولی رحمانی

لطفعلی

1828

0077003391

12

عباسعلی زینلی

حبیب

9693

70127379

13

میثم شهپری

یداله

0012232564

0012232564

14

امیر صادقی

زین العابدین

0440168570

0440168570

15

علی صادقی

زین العابدین

77

1534162781

16

فیروز عطائی زاده

عوض

5664

1382761341

17

رضا قاسمی

قاسم

1033

1531851576

18

علی نوری

نوحعلی

1520070829

1520070829

19

پرویز عطای زاده

عوض

1360494741

1360494741

20

بهرام قاسمی

هادی

21

1534162224

 

جایگاه  پرشین

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

ماشالله مقامی

حسن

 

1462150515

2

حسین فتاحی

اکبر

 

0323643590

3

علی گلشائی

محمد

 

1239423284

4

مرتضی مختاری

حسین

 

اخراجی

5

حسین انگوتی

توکل

 

1533986241

6

مصطفی فعله گری

عباس

 

3359734475

7

افضل منظوری

سلطان حسین

 

0320432912

8

سامان داه

محمد رضا

 

0079279104

9

علی نظری

ولی

 

5399961296

10

صادق نظری

نژاد علی

 

539970042

11

میلاد  سلیمانی

عباسعلی

 

0310682452

12

حسن حاج اکبری

ولی اله

 

0310986923

13

ادیب دانشور

نادر

 

0083191577

14

علی وکیلی

امیرعلی

 

0320841571

15

محمود بابائی

منصور

 

اخراجی

16

امیر مهدی داه

محمدرضا

 

 

 

 

جایگاه  رجائی شهر

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

محمد میردار مکاری

ماندگار

6

6279680797

2

حسین شهنانی قره بابا

حسن

61842

1371711526

3

غلامحسین لطفی

محمد اسمعیل

1994

0051983461

4

علی اصغر نصیری شیراز

مرتضی

15464

0069679215

5

علیرضا نصیری شیراز

مرتضی

18077

0069987564

6

رضا خسروی آسیابر

علی

1113

0322417015

7

رضا ایرانشاهی

عباس

4249

4848570107

8

پیام عاشری

کاظم

0310351383

0310351383

9

امین بختیاری

حسن

1925

384520803

10

بخشعلی دارا

علی

546

5399390566

11

حسن ملا احمدی سیدان

عبدالرحمن

798

252948344

 

جایگاه  میلاد

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

نصراله صیفی

نعمت اله

407

4910574069

2

احمد مختارپور

علی

3510

0052965376

3

غلامرضا شفیعی پیله رود

فیض اله

2792

0049127659

4

 علیرضا غیاثوند

عزت اله

4170

0056489242

5

حمید کری

محمد

5343

6368734302

6

علی محمد خدا کری

علی اصغر

626

0320701468

7

فرشید الیاس پور

علی

31

1930676735

8

بهرام کریمی

غلامعلی

26638

0058507221

9

اردشیر جودی کچل آبادی

ایازخان

8383

0057968470

 

جایگاه  ذوالفقاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

محسن ذوالفقاری

حبیب اله

560

1289311382

2

امیر نگاری سمیعی

محمدعلی

15682

1750920761

3

اسماعیل کجدری مسکن

عباس

296

4839706182

4

رضا حمیدی

کاظم

1087

3391863331

5

آقا فرید امیر آبادی

احمد

5008

0075116294

6

علی فرجی

مطلب

6242

0075574136

7

مهدی صیفی پرایفر

ولی اله

50862

0082882947

8

فریدون دوشار قاسم آبادی

محمد

1750

269065065

9

محسن صیفی پرایفز

ولی اله

16001

0083216693

 

جایگاه  فواد

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

حسین قراگوزلو

اسماعیل

11

 

2

مهدی کمالپور

عبداله

79

 

3

رامین محمدی کویچه یاران

محمدرضا

 

0014212099

4

کریم عباسی شیشه گران

عوض

 

1450226331

5

بهروز نوروزی

احمد

18179

1381976255

6

رضا یوسفیان

محمود

10290

00774844231

 

جایگاه  پاسارگاد

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

مجتبی بدرود

علی اصغر

14669

0081637136

2

فردین بیگ محمدی

فضلعلی

2221

4030431011

3

میلاد ترابی گودرزی

محمد

4900185205

4900185205

4

فرامرز رستم زاده

علی

160

3341178694

5

ایوب سعیدی شمیم

سلطان حسین

970

3991165643

6

یاسر عباسی قهرمانلو

عباس

230

6019566633

7

محمد فتاحی

عباس

380

0321944267

8

مهدی مری

احمدقلی

264

4911290641

9

رضا علائی

محمد علی

9237

4050969114

 

جایگاه  امام زاده طاهر

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

حمید بیرامی

 

 

1533623635

2

هادی شاه کمان

 

 

0491687737

3

علی اصغر فراگردی

 

 

387327116

4

کامران تکی

 

 

0320097641

5

سعید یاری

 

 

0323660444

6

رضا طلوعی

 

 

2298973156

7

اصغر پژوهی

 

 

006230015

8

مهدی اکبری

 

 

1602230198

9

میرقاسم صالحی

 

 

1461633834

10

بابک پور قبادی

 

 

3257443935

 

جایگاه  اتوبوسرانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

رضا بختیاری

نجف علی

5005

3990730983

2

برهان پیشرویان ورکی

نصرت اله

875

5809555292

3

محمدحسن پیشرویان ورکی

عبدالباقی

17

5809947328

4

یوسف حکیمی

یونس

5020

3990731130

5

نادعلی زارعی

محمد

196

5909469711

6

علیرضا زیلا

شمس اله

14

0323062407

7

قباد شاقلانی

فرامرز

732

5179562872

8

غلامرضا فلاح پور

ابراهیم

2906

2592244018

9

فریدون قاسملو

عبدالعلی

734

4283565784

10

نادر قهرمانی بو زندان

محمدحسین

1418

5598998386

11

عباسعلی مهدوی

نصراله

10213

2180092598

 

جایگاه  آرین

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

سید قاسم محمد زاده

سیدعلی اکبر

14

0322636310

2

ناجی مطوری

نعیم

955

1752334272

3

سیدعباس سید شکری

سیدنور الدین

798

3780710730

4

حسین سالار آبادی

صفرعلی

3240265540

3240265540

5

حسن انگوتی

قربت

54

1534071350

6

سیاوش محمدی منش

قربت

75

1533115354

7

علیرضا فقیری

سعید

21108

0078722713

 

 

جایگاه شروان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

کاظم غلامی دربزی

صفرعلی

54677

4430547831

2

فرض اله روان

گلر

1

1652956591

3

مسعود قاسمی

ایمان علی

1845

0056819455

4

ابوطالب زارعی

نجات

319

5909471181

5

محمد میر بزرگی

سید ابراهیم

1570

0323848745

6

حسین سبک خیز

ابراهیم

75

0322916976

7

محمد سبک خیز

ابراهیم

17342

0323322557

8

محسن مهاجری

محمد علی

 

4280914370

9

علی اکبر سرابیان

 

 

 

10

صفر

محمد حسین

356

0491178034

11

علی اکبر رجبی

رضوان

362

0320856951

12

رضا حسن پور

بهروز

5561

0066306574

13

اکبر حافظی

علی

2285

5899394153

14

مرتضی زیبایی وحید

موسی

819

5349974769

 

 

جایگاه نگین

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

داود سرخانواده

سخائیل

1949

1463561441

2

محمد رمضانی

زین العابدین

515

1531259979

3

حسن فرخی

فرخ

1490340505

1490340505

4

رسول محمودی

 محمود

1176

1502795310

5

محمود رمضانی

زین العابدین

2

1533629552

6

یعقوب فرخی

فرخ

2270

1501536753

 

جایگاه زهره

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

مسعود ابوالحسنی سریزد

حمیدرضا

101216

0078475112

2

سیدجلیل زکی محمدآبادی

سیدصفدر

73

4969653534

3

رسول پیام

یونسعلی

1558

5879805492

4

احمد علمی

حسین

908

1671437470

5

حسین صدقی

یوسف

1237

5919529601

6

حسین مراد کاروند

عزیز مراد

1166

5849486674

7

جبار مغانی

شمس الله

2656

0322366623

8

مهدی کرمانییان

قربانعلی

12

0310319943

9

مهدی غلام ولو جردی

غلامرضا

27505

1239982437

10

کامران پور مصطفی

عمر

0070416664

0070416664

11

کیوان پور مصطفی

عمر

2860147950

2860147950

 

جایگاه خسروی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

محمد افشار

 

 

 

2

مهدی خداوردی

 

 

 

3

حسین ایمانی

 

 

 

4

اکبر نجفی خواجه بلاغ

 

 

 

5

محسن طاهری

 

 

 

6

مهرداد مرادی توپقراه

 

 

 

7

ابوالفضل سلیمی

 

 

 

8

تقی پولادی

 

 

 

9

سجاد پولادی

 

 

 

10

پاشا جوادی

 

 

 

 

جایگاه  نور

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

نورمحمد آژیر

 

 

 

2

بهروز آهنگر

 

 

 

3

محمود افشاریان

 

 

 

4

مهدی برخوراری

 

 

 

5

سلمان پورموسی

 

 

 

6

مسعود تیرگ

 

 

 

7

احسان جلیلوند

 

 

 

8

حمزه جوانمردی

 

 

 

9

حمیدرضا جوانمردی

 

 

 

10

سیداسماعیل حسینی

 

 

 

11

محمدعلی ذهبی

 

 

 

12

فریدون سباهی

 

 

 

13

محمد علی عابدی

 

 

 

14

کمال عبدالهی

 

 

 

15

شاهین تنوی

 

 

 

16

رضا کلهر

 

 

 

17

مهدی گائینی

 

 

 

18

احمد ندری

 

 

 

19

حمیدرضا نصرعطیان

 

 

 

20

داود نوائی

 

 

 

21

عطااله قنوی

 

 

 

 

جایگاه یاشار

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

مهدی گرشاسبی

     

2

سهیل نامدار

 

   

3

تقی دهقانی

حسین

57

ترک کار

4

علی دهقانی

اکبر

6297

6368744022

5

محمد دهقانی

حسین

428

1718654626

6

ناصر دهقانی

حسین

163

1719921601

7

حسین صلماتی کلهری

سلطانعلی

4462

0057536384

8

ذکریا سیف زاده

بهمن

1102

17187344514

9

صالح سیفی

فیض اله

836

1602335818

10

یونس مهرزاده

محسن

750

1601738684

11

مرتضی نویدور حسن کلهر

قهرمان

1212

اخراجی

 

جایگاه قدس اشتهارد

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

امید سلیمی

 

 

 

2

مجید کاظمی

 

 

 

3

محمد قدمی

 

 

 

4

امید قاسمی

 

 

 

5

وحید ترابی

 

 

 

6

سید عباس سادات

 

 

 

7

محسن صدری

 

 

 

8

سید رحیم ساجدی

 

 

 

9

سید مجتبی ساجدی

 

 

 

10

مهرداد هاشمی

 

 

 

11

اصغر خلج

 

 

 

12

محمدرضا نادری

 

 

 

 

جایگاه برادران حسینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

مرتضی حسن وکیلی

اسلام

3501

0323813771

2

ابوالفضل فریدیان

بهرام

51

2949627404

3

حسن عزتی

قربانعلی

1049

3358277593

4

سلام اله کورخملو

تیمور

315

اخراجی

5

محسن کوه بنائی

قربان

2816

0321887808

6

فرامرز عبدی

زیاد

1

1672431107

7

اسماعیل نجم آبادی

محمدتقی

6

 

8

بهزاد نژادکبود

عزیز

6417

0069229422

 

جایگاه البرز

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

موسی آجرلو

صفدر

1506

0320597237

2

محمد حسین حسینی

اسدالله

12

3342585 005

3

سیروس بابایی

حشمت الله

600

3309585654

4

محسن ترابی

محمد

25660

0381722546

5

بهزاد حیدری

عبدالعزیز

3369

3257183372

6

نوید خلج زاده    

رضا

14712

0320376151

7

سیرس شعبانی

اشرف

4270389230

4270389230

8

محمد نصیری دهقان

فتح الله

1499

0322066468

9

حمیدرضا زمانی

محمد باقر 

0323251315

0323251315

10

مهدی مختاری

ستار

39169

0083333320              

 

جایگاه  ماهدشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

حکمت امامی

کاکه علی

1473

3838325771

2

کوروش ایلیات

سعید

0310083001

0310083001

3

ارسلان حنیفه پور

ولی اله

17037

4911657065

4

محمود قلاوندی

کوچک

1408

1930347316

5

تقی رجبلومهر

زند علی

74

3992466388

6

عادل رضایی

عبدالمحمد

2098

0322426863

7

مجید رهبر

قربانعلی

672

3932605608

8

محمد رضا قدمی

خدایار

13190

4911618612

9

حسین محمدی نیک کوهی

حسن

3

5189842207

10

محمد صادق محمدیان شالمائی

محمد

19

5699897951

11

نصرت مومنی رازلیقی

اسماعیل

80

1652054960

12

مرتضی نور پورنصیر محله

غلامحسین

46640

0058666060

 

جایگاه  باغستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

مجتبي رضائي

محبت اله

578

0048847976

2

رضا سلامي

علي

11226

3934522191

3

فردين محمدي

حميد

0

0015643530

4

شهرام كياپور

ظهراب

666

1930710518

5

سعيد محمدي

ذوالفقار

32448

0058565061

6

ساسان سلام الهي

اكبر

1546

1754923860

7

كامران بهرامي رضائي

حسن

11231

4969012725

 

جایگاه باران

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

علی عبدلی

قلعه میرزا

 

6039007265

2

محمد سعید محمدی

یزدانبخش

 

3240326027

3

فامیل جهانگیری

مختار

 

1621198243

4

مصطفی کوروند

عزیز مراد

 

5849489282

5

عیوض کاظمی

عوض

 

4283088277

6

مهدی تیر

مسلم

 

0323320481

7

علی تیر

مصیب

 

0324033559

8

رضا مرزبان

فیض اله

 

2722610329

9

قاسم جوانمردی

احمدعلی

 

0310136555

10

علیرضا زین العابدین

سید مرتضی

 

0084365331

11

حسین جعفری

سید رفیع

 

0323069843

12

ناصر جوانمردی

نادعلی

 

0310243351

 

جایگاه قزلحصار

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

علیرضا عزیزیان

محمدرضا

2115

3391629312

2

بهنام احمدی قره بابا

حسن

100

1719957916

3

محسن پیشقدم

رمضانعلی

1273

06389766030

4

امیرحسین قارلقی

محمد

13641

0453384412

5

بهزاد کرمی زنگیشه

پیر ولی

11995

3251529171

6

سید مسعود وکیلی مروت

سید علی محمد

2532

4898533418

7

سعید رحمتی

احد

1590184211

1590184211

8

سیدعباس میر نور الهی

سید محمود

5423

0322395641

9

رامین چپر دار

رحمن

0310765900

0310765900

10

ابراهیم عباسی

عبدالحسین

24394

3930246937

11

حسن بخشی حصارلو

ولی اله

16844

0323315119

 

جایگاه رویال هیو

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

محمد صادق لعل آبادی

احمد

 

 

2

مقداد کزازی

عباس

 

 

3

جهانگیر اسحاق

انبیاء

 

 

 

جایگاه  عظیمیه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

مهدی شفیعی

محمد

2188

0322800676

2

خسرو تاج الدین

احسان

689

0320702091

3

سیاوش یحیی زاده

حسن

2

2679747666

4

علی اکبر محمد زاده

سید موسی

13

5689860158

5

اصغر تاج دینی

غلام علی

16965

0058282769

6

امراله جباری

ایمان

5

0323070841

7

مصطفی سادات رسول

سید مومن

13318

0323537553

8

جلال صانحی

کتابعلی

1316

4031729431

9

کیانوش تلیکانی

مرتضی

543

2218029561

10

عباس حسین زاده پاسکه مقدم

صادق

43

2679860489

11

اکبر اسفندیاری

ولی محمد

1127

0322745888

12

امیر حسن خلج امیر حسینی

علیقلی

5928

0071122842

 

جایگاه  سادات

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

محمدحسین حاجی علیان

کامبیز

 

0081083076

2

مجتبی مرادی راد

ایرج

 

3934663265

3

عبدالرضا حاجی علیان

الیاس

 

0322993911

4

ابراهیم قهرمانی

بیت اله

 

5099383130

5

اسداله سهراب پور

عباس

 

3780502720

6

حمیدرضا عنبر ستانی

علیرضا

 

0322737222

7

حميد رضا ونائي

تاریمراد

 

0321528204

8

صادق ظفر نسب

علی مراد

 

3252887460

9

عباس علیپور

قاسم علی

 

0321644832

10

علی احمدی

نعمت اله

 

4010687541

11

مجتبی ابراهیمی

صفرعلی

 

5879691128

12

مصطفی ابراهیمی

صفرعلی

 

5879990801

13

مهدی لطف اله زاده

بایرام

 

0321895584

 

جایگاه  تیکمه داش

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

مهدی ترکمندی یداله   3770068319

2

میثم پارساپور مجید   3770057678

3

امید بشیری اسمعلی   3359676671

4

سیروس بیگدلی نجات علی   3780103443

5

سیدجواد سید شکری سید نورالدین   37819480072

6

نادر حیدری وهب   0323749887

7

مهدی پور غلامی عیسی   2219230317

8

اسماعیل حاجیان عمران   0080382614

9

مجتبی نقی نیا قنبرعلی   3780808145

10

رحیم امانی عباس   3251136781

 

جایگاه علی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

فرشید اسماعیلی

علی

 

0311139779

2

میثم پولادی

قریانعلی

 

0323856535

3

ابراهیم خلیلی میاب

یونس

 

1583138501

4

بهروز خوابی

احد

 

0321760735

5

محمد شیرازی

گنجعلی

 

4380189147

6

فرید قاسمی

رجبعلی

 

0323530877

7

مصطفی هدایتی

جمال

 

0322430194

8

کامران همتی

فتحعلی

 

1520309694

 

جایگاه  مهرشهر

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره شناسنامه

کد ملی

1

آقای مهراب احمدی

زرعلی

20737

3340181731

2

آقای حسین اسماعیلی

غلامرضا

523

5098866103

3

آقای حسن اسکندری

همت علی

2

4899379511

4

آقای سجاد بوچانی

هاشم

488

3379949647

5

آقای مرتضی بابا

مصطفی

717

323785964

6

آقای هادی دربندی

سیف اله

5430

323205161

7

آقای ذبیح اله فلاح

محمد

60135

32920814

8

آقای وفا شریعتی گزگزاره

فرضعلی

1074

5589557127

9

آقای رضا علی شریعتی

یکه خان

5

558988766

10

آقای بابک صدیق رهنما

بیژن

107220

78534984

11

آقای هدایت حسامی کامران

علی

27

3992238032

12

آقای حمید گلهرودی

رضا

310939623

310939623

13

آقای خانعلی محمودی

علی

6421

16000464422

14

آقای سیف اله نظر پور

الله ویردی

464

160190243

15

آقای قادر نعمتی

علی

90926

1371038546

 

اطلاعات تماس

  • کرج-میدان شهید فهمیده به سمت ترمینال شهید کلانتری-روبروی بانک کشاورزی-کوچه حسینی-پلاک 54-طبقه سوم-هیئت تیکمه داشی ها
  • 32730409 - 026
  • 32775943 - 026

تبلیغات

Has no content to show!